Skip to main content

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14 i 70/17), skupština UDRUGE PHILOS na osnivačkoj sjednici održanoj u Zagrebu dana 7. veljače 2020. godine donijela je

S T A T U T
UDRUGE PHILOS

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vodenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je UDRUGA PHILOS.
Skraćeni naziv Udruge je: PHILOS.
Naziv na engleskom jeziku je: PHILOS ASSOCIATION.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Zagrebačka cesta 227.

Udruga djeluje. na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 3.

UDRUGA PHILOS je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. UDRUGA PHILOS je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga PHILOS Zagrebačka cesta 227, Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupa predsjednik, podpredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.


CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Cilj Udruge je poticati i ostvariti solidarnost, transparentnost, kvalitetu, potporu, suradnju te ostvariti zajednički utjecaj na društveno-socijalnom planu kroz aktivno promicanje moralnih načela u Republici Hrvatskoj temeljenih na kršćanskom evanđeoskom svjetonazoru.

Udruga djeluje na području duhovnosti.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • osmišljavanje, izrada i provođenje projekata i programa;

 • održavanje seminara i predavanja;

 • organiziranje druženja članova radi razmjene mišljenja i iskustava;

 • informiranje javnosti o aktivnostima udruge;

 • izdavanje publikacija;

 • suradnja sa udrugama sličnih ciljeva.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,

 • izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

 • putem medija

 • predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela

 • upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge, osim ukoliko bi to

 • bilo protivno interesima osobne privatnosti članova udruge ili ciljeva udruge.

 • radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština

 • Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članovi Udruge mogu postati osobe kršćanskog evanđeoskog svjetonazora. Za članstvo u Udruzi podnosi se zamolba o kojoj odluku donosi Upravni odbor.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge. Počasni članovi nemaju pravo glasovanja.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog dva člana Udruge.

Tajnik vodi Registar članova u elektronskom obliku, a isti sadrži osobno ime člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u udruzi.

Registar članova daje se na uvid svim članovima udruge i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 10.

Članarina je obavezna. Odluku o iznosu godišnje članarine donosi Skupština.

Evidenciju o članarini vodi Tajnik.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • da budu birani u tijela Udruge

 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju

 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti

 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela

 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

 • da čuvaju i podižu ugled Udruge

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva

 • isključenjem iz članstva

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku 15 dana od dana primitka odluke, čija je odluka o isključenju konačna.

Članak 13.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 14.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:

 • Skupština

 • Predsjednik

 • Potpredsjednik

 • Tajnik

 • Upravni odbor

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, izborna svake 3 godine, a izvanredna po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije odredena posebna većina.

Ukoliko skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština udruge:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune

 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge

 • donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

 • usvaja godišnje financijsko izvješće

 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika Udruge

 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama,učlanjivanju u druge organizacije ili

 • istupanje iz njih

 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju

 • odlučuje o prestanku Udruge i raspodjeli preostale imovine

 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.


UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor čini pet članova (predsjednłk, podpredsjednik, tajnik i još dva člana).

Predsjednik saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i predlaže plan rada i financijski

 • plan Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

 • brine o izvršenju usvojenog plana rada i provedbi odluka Skupštine Saveza;

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine

 • upravlja imovinom Udruge;

 • podnosi izvješća o radu Skupštini;

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova.

Sjednice se održavaju prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od tri godine.

Predsjednika, Podpredsjednika i Tajnika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja, ne izvršavaju savjesno povjerene obveze ili na njihov vlastiti zahtjev.

Predsjednik:

 • zastupa udrugu

 • odgovara za zakonitost rada Udruge

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora, predlaže dnevni redi

 • predsjedava im

 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.


PODPREDSJEDNIK

Članak 25.

Podpredsjednik pomaže predsjedniku Udruge, obavlja poslove prema ovlaštenju predsjednika

te zamjenjuje predsjednika u slučaju službene spriječenosti.

Podpredsjednika bira Skupština na mandat od 3 godine.


TAJNIK

Članak 26.

Tajnik udruge:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština

 • vodi Registar članova Udruge i plaćenih članarina

 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine

 • vodi i čuva arhivu Udruge

 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Udruge

Tajnika bira Skupština na mandat od 3 godine.

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Predsjednik ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 28.

Imovina Udruge se sastoji od:

 • novčanih sredstava i vrijednosnih papira

 • pokretne i nepokretne imovine

 • imovinskih i drugih prava te drugih sredstava.

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • dobrovoljnih priloga

 • članarina

 • donacija i dotacija

 • sredstava dobivena od međunarodmh organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge

 • sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti

 • sukladno Zakonu te ostalih prihoda sukladno Zakonu.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Predsjednik, Podpredsjednik i Tajnik, kao i osobe koje oni pisano ovlaste imaju pravo raspolaganja s imovinom Udruge.

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 31.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova udruge i nema mandat.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Zagrebu, 7. 2.2020. godine.
TAJNICA UDRUGE Nera Galić


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OPCU

Ovjerava se da je ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja ovog Gradskog ureda KLASA: UPI/I-230-02/20/20-01/60 URBROJ: 251-07-11-20-2 od 24. travnja 2020. godine.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA UDRUGE I ZAKLADE Dragica Kovačić, dipl. iur.